Měkké a mobilizační techniky

Speciální metodika manuální medicíny, která ovlivňuje reflexní změny ve svalech a podkoží, s cílem snížení bolestivosti a svalového napětí a ulehčení následné mobilizace či manipulace. Jejich hlavním úkolem je obnovení normální funkce nejdůležitějších struktur hybného systému. Ve stručnosti to znamená, že spasmy nebo spoušťové body se odstraní relaxačními technikami nebo jinými „měkkými“ technikami. Funkčně omezená pohyblivost kloubní se léčí mobilizačními (eventuálně manipulačními) technikami.

Kineziologické vyšetření

Komplexní kineziologické vyšetření prováděné fyzioterapeutem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu. Obsahuje podrobné odebrání anamnézy, s důrazem na pracovní a sociální část, ergonomické vyhodnocení, zhodnocení subjektivních obtíží s hlavním zřetelem k pohybovému aparátu. Vlastní kineziologické vyšetření zahrnuje objektivní vyšetření podle závažnosti postižení, s následnou diferenciálně-diagnostikou, klinickou rozvahou a se stanovením cílů fyzioterapie. Výkon osahuje i administrativní činnost s ním spojenou a zápis o celém postupu do dokumentace. Lze vykázat pouze 1x při zahájení kineziterapie.

Léčebná tělesná výchova

Léčebná tělesná výchova (LTV) tvoří hlavní část náplně práce fyzioterapeuta. Na základě vyšetření a zhodnocení stavu pacienta stanoví fyzioterapeut fyzioterapeutickou diagnózu a stanoví rehabilitační plán. Ten pak realizuje s využitím prostředků pohybové, manuální a fyzikální terapie. V následujícím přehledu uvádíme procedury, které lze v našem rehabilitačním středisku absolvovat právě na úseku LTV.
 
 LTV (léčebná tělesná výchova) – skupinová:
Cvičení pacientů stejně nebo podobně postižených s dg. ortopedickými, traumatologickými, neurologickými, interními, psychiatrickými, gynekologickými apod. 


LTV (léčebná tělesná výchova) – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků:
Vysvětlení a nácvik úkonů, které bude pacient provádět s rodinným příslušníkem nebo sám bez přítomnosti fyzioterapeuta. S pacientem, resp. rodinným příslušníkem, je proveden přesný nácvik vhodných, individuálně vybraných cviků, je vysvětlen jejich účinek, stanovena kritéria a limity provádění. 


LTV (léčebná tělesná výchova) – individuální pod dohledem na přístrojích:
Pasivní procvičení hybnosti, rytmu pohybů se provádí na elektrických přístrojích typu bicyklového či rumpálového ergometru. 


LTV (léčebná tělesná výchova) individuální, kondiční a analytické metody:
Individuální LTV, náprava motorických poruch analytickými metodami, cvičení na rozsah pohybu, svalovou sílu, dechová gymnastika, cvičení na nářadí a s náčiním. 

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie (fyzikální léčba) využívá fyzikálních prostředků a energií k léčebným účelům. Cílem je mechanickými, termickými,  elektrickými, magnetickými nebo laserovými impulsy dosáhnout odstranění bolesti, zlepšení  narušených tělesných funkcí pohybového aparátu, zlepšení trofiky tkání.


Interferenční a TENS proudy
Stimulují prokrvení tkání, pomáhají k odstranění bolesti a uvolnění svalových kontraktur stažených svalů hluboko v tkáních. Napomáhá k rozvolnění a zvětšení rozsahu pohybu kloubu nebo zlepšení pohybu páteře.   


DD proudy
Pomáhají k odstranění bolesti, zmírnění otoků. Zlepšují prokrvení tkání.   


Magnetoterapie
Podporuje zhojení zlomenin, zavápnění. Snižuje bolest, zmenšuje otoky. Napomáhá k větší volnosti pohybu. Zlepšuje prokrvení.
Doba aplikace je 20–30 minut. 


Ultrazvuk
Aplikací ultrazvuku dojde k mikromasáži tkání, jejich ohřevu, zlepšení metabolismu, vstřebání otoků a lokálnímu ústupu bolesti. Dochází ke zlepšení regeneračních schopností tkáně. Mikromasáží buněk se svaly rozvolní.

Thermoterapie

Termoterapie je fyziatrická procedura, která se provádí k uvolnění spastických a zkrácených svalů. Tato procedura je vhodná při bolesti drobných kloubů na podkladě artrosy, nebo přetížení, bolesti páteře apod. Používá se také před masáží pro lepší prokrvení tkání.